Kezdőlap / Tagjaink

Aniszi Kálmán

IMG_NEW

Aniszi Kálmán dr.: író, publicista, szerkesztő, nyugalmazott egyetemi oktató. 1939. október 14-én született a Bihar megyei Magyarkakucson (Románia). Nagyváradon érettségizett, esti tagozaton. Kolozsváron 1962-1964 között a Tanárképző Főiskola Zenepedagógiai fakultásának hallgatója volt. A Babes-Bolyai Egyetem filozófia szakán szerzett tanári oklevelet (1969).

1970-1972 között újságíró a kolozsvári Igazság c. napilapnál.

Írásait a Művelődés, A Hét, az Utunk, a Korunk, a Magyar Nemzet, a Vas Népe, a Valóság, a Magyar Napló, a Hitel, a Confessio, a Reformátusok Lapja, a Kritika, a Nyugati Magyarság, a Holnap, az Új Látóhatár, az Élet és Tudomány, a Várad, a Kapu… közölte.

1971-től 1985-ig egyetemi oktató a kolozsvári „Ion Andreescu” Képzőművészeti Egyetemen, ahol filozófiát, filozófiatörténetet, esztétikát és etikát tanít. Oktatási tevékenységével párhuzamosan 1972-1977 között az RKP Kolozs megyei szervezete Művészeti és Művelődésügyi osztályán szakirányító. 1985-1990 között a Korunk folyóirat filozófia és társadalomtudományok rovatának szerkesztője. Több mint húsz évig a Kolozsvári Rádió Magyar Szerkesztőségének állandó külső munkatársa, saját rovatokkal. 1982-ben egyetemi doktori címet szerzett filozófiából (A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza), Gáll Ernő akadémikus irányításával.

Ezerkilencszázkilencvenben visszahonosodott Magyarországra. Rövid ideig a szombathelyi Vas Népénél újságíró, majd a budapesti Magyar Honvéd c. hetilap szerkesztője. 1991-1994 között a fővárosi Zrínyi Kiadó felelős szerkesztője, ahol számos szépirodalmi és társadalomtudományi művet gondozott. Egyidejűleg a miskolci Bölcsész Egyesületnél filozófiatörténetet tanított. 2000-2010 között a Kapu c. folyóirat könyvszerkesztője, főmunkatársa.

A Magyar Írószövetség tagja. Az 1990-ben újraalakult Erdélyi Szépmíves Céh egyik alapító tagja. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület pártoló tagja. Több évig az Erdélyi Szövetség vezetőségi tagja. Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam magyarországi megbízottja, a Magyar Liget dél-svédországi magyar családi lap munkatársa. Több évig a skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság megbízott magyarországi elnöke. Közszolgálatban jeleskedő, tevékeny ember.

Tizenhat önálló kötete mellett számos tanulmánykötet társszerzője. Írásaiban főleg etikai, esztétikai, eszmetörténeti és kisebbségi kérdésekkel foglalkozik.

  • : Magyarkakucs (Románia), 1939.
  • : író, publicista, szerkesztő, nyugalmazott egyetemi oktató
  • : Önálló kötetei: *Csillagösvényeken,Székely Ház közhasznú Alapítvány, 2015. *Magyar színész vagyok Erdélyben, (Nagyvárad, 2014) *Színe és visszája, Székely Ház Közhasznú Alapítvány, 2014. *Magyar színész vagyok Erdélyben, (Nagyvárad, 2014) *Színe és visszája, Székely Ház Közhasznú Alapítvány, 2014. *Légszomj (elbeszélések), Székely Ház, 2012. *Látvány és ihlet (esszék), Közdok Kiadó, 2010. *Zimankó (elbeszélések), Közdok Kiadó, 2008. *Oldott kéve, Közdok Kiadó, Budapest, 2003. *Mélységiszony, Közdok Kiadó, Budapest, 2006. *Gyertyagyújtók, Közdok Kiadó, 2001. *Maradj önmagad, Közdok Kiadó, Budapest, 2001. *Maradj önmagad, Közdok Kiadó, Budapest, 2001. *Mintha már virradna, Közdok Kiadó, Budapest, 2ooo. *Magyar sorskérdések Erdélyben, Kairosz Kiadó, Budapest, 2000. *Tanúságtevők, NIS Kiadó, Kolozsvár, 1995. *A filozófia műhelyében,Kriterion, Bukarest, 1978. *Forgószélben, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1994. Több tanulmánykötet társszerzője: *Katonaetika, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993.(tanulmány, szerkesztés). *Cs. Gyímesi Éva: Honvágy a hazában, Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1993. *Pomogáts Béla: Erdélyi tükör, Kráter Kiadó, Budapest, 1995. *Katona Szabó István: Marosvásárhelyi krónika (előszó), Magyar Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány, Budapest, 1996. *Erőss Attila: Legyen meg a te akaratod (utószó), Közdok Kiadó, Budapest, 2000. *Dr.Hegedűs Loránt (ref. püspök, lelkészi elnök): Mai sorskérdéseink és igei válaszaink (interjú), Ráday Nyomda, Budapest, 2001. *Benkő Samu (akadémikus): Alkalmak és szavak (interjú), Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002. *Egyed Ákos (akadémikus): Erdély metamorfózisa a hosszú 19. században I-II. (interjú), Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004. *Üzenet Erdélyből, (Album Novák József képzőművészről (értékelő dolgozat), Közdok Kiadó, Budapest, 2006. *A szépség a szellem rangja (Album Miklóssy Gábor festőművészről (értékelő dolgozat), sorozatszerkesztő Kántor Lajos, szerkesztette: Kerekes György, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2004. *Korunk Évkönyv-1988 (előszó és szerkesztés: Aniszi Kálmán). *Korunk Évkönyv-1989 (szerkesztők: Szilágyi Júlia, Aniszi Kálmán, Kiss János); (Visszahonosodása miatt a szekuritate az utolsó pillanatban töröltette a nevét). *Örök szolgálatban, Ághegy IV. kötet. (Skandináviai Magyar Irodalmi és Művészeti Lapfolyam), Közdok Kiadó, 2007. *Beke György emlékezete, Közdok, Bp. 2008. *Zas Lóránt: Összesítés, Kapu Kiadó, Bp., 2008. *Szolgálatban (20 éves a Kapu folyóirat, Emlékkönyv (tanulmány és szerkesztés), Kapu Kiadó, Bp., 2008. *Für Lajos: Kárpát-medencei létünk a tét, Kairosz Kiadó, Budapest, 2010. *Gáll Ernő: Levelek 1949 – 2000, Napvilág Kiadó, Budapest, 2009. *Kovács Veronika: Nagykakucs monográfiája, (előszó)Nagyvárad, Europrint, 2011. *Brády Zoltán: Olyan flashom volt… (utószó, szerkesztés) Kaposvár, Korrekt Nyomda, 2011. *Negyedszázad szolgálatban, In memoriam Nyugati Magyarság…, Pannon-Kultúra, Budapest, 2012. *Hegedűs Imre János: Repkény a falon (interjú), Magyar Napló, 2016.) Irodalom: *Gáll Ernő: A filozófia műhelyében, Korunk, 1979., 4. *Bálintfi Ottó, Bölcseletünk - interjúszögből, A Hét, 1979. szept. 14. *Salló László, A filozófia felelőssége, Előre, 1979. jan. 24. *Egyed Péter, A gondolat logikája, metaforája és bátorsága, Utunk, 1980. / 1. *Hanák Tibor, Magyar filozófiai műhelyek Romániában, Irodalmi Újság, Párizs, 1981. január-február. *Kiss János, Sorskérdések több szólamon, Szabadság, (Kolozsvár) 2001, 03. 31. *Beke György, Faggató, Kapu 2001./ 4. *Udvarhelyi Olivér, Magyar sorskérdések Erdélyben, Kapu 2001/5. *Matúz Viktória, Riportok Erdélyből, Hitel, 2001. július; *Dr. Hegedűs Loránt, Maradj önmagad, Kapu, 2001/11-12. *Beke György, Magyar felvilágosodás Erdélyben, Nyugati Magyarság, 2001/12. *Indig Ottó: Ideje a megtisztulásnak, Várad, 2003/4. *Paizs Tibor: Oldott kéve, A Céh, 2005. tél. *Beke György: Kévekötés, Kapu, 2004/11-12. *Paizs Tibor: A példaadó erkölcs, Nyugati Magyarság, 2006/6. *Gittai István: A transzszilván szívű odafigyelő, Várad, 2006./3. *Gábor Dénes: Kisesszék gyűjteménye egy kötetben, Krónika, 2007/58. *Frigyesy Ágnes: Tartozunk az igazságnak azzal, hogy kimondjuk, Kapu, 2008/ 8-9 *Paizs Tibor: Tündökletes feltámadás, Kapu, 2010/5.) *Beke Albert: Egy szomorú könyvről, Kapu 2012/11-12. *Domonkos László: Kárpát-medencei szomjúság, Kapu, 2013/6-7. *Somos Béla: Magyar színész Erdélyben, Magyar Napló, 2016/2. és Confessio (on-line) 2016/1.
  • : Irodalmi munkásságáért 2008-ban a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült.
  • : aniszi.kalman4@upcmail.hu