„Tollak és Tappancsok meseíró pályázat”

TeT_2024_palyazat

Fővárosi Állat- és Növénykert
„Tollak és Tappancsok meseíró pályázat”

A Fővárosi Állat- és Növénykert és a Magyar Írószövetség „TOLLAK ÉS TAPPANCSOK” címmel meseíró pályázatot hirdet. A pályázatra olyan alkotással lehet jelentkezni, amely megfelel a mese műfaji követelményeinek, terjedelme szóközök nélkül minimum 12.000, maximum 35.000 leütés, foglalkozik a mai kor gyermekeit érdeklő kérdéseivel, természetszeretetre és együttérzésre ösztönöz, vagy történelmi eseményt dolgoz fel, továbbá a humor eszközrendszerét is sokrétűen használja. A zsűri által kiválasztott pályázatokat a Fővárosi Állat- és Növénykert kiadja egy gyűjteményi mesekönyv formájában. A pályázatra azok az alkotók jelentkezhetnek, akik tagjai az alább felsorolt írószervezetek egyikének:

 • Magyar Írószövetség
 • Fiatal Írók Szövetsége
 • Szépírók Társasága
 • Magyar PEN Club
 • Szlovákiai Magyar Írók Társasága
 • Erdélyi Magyar Írók Ligája
 1. Díjazás:
 1. helyezett: 500.000 Ft + mesekönyvben való megjelenés
 2. helyezett: 300.000 Ft + mesekönyvben való megjelenés
 3. helyezett: 150.000 Ft + mesekönyvben való megjelenés

Különdíjak: mesekönyvben való megjelenés + éves állatkerti bérlet

Nevezési díj: a nevezés ingyenes.

Minden szerző 1 művel pályázhat. A pályázóktól korábban nyomtatásban, internetes felületen még nem publikált műveket várunk.

A díj átvételére azon pályázó jogosult, illetőleg döntős pályázó az lehet, aki a regisztrációját sikeresen, hiánytalanul, a jelen felhívásban foglaltak szerint eljuttatta a Szervező részére, valamint a jelen felhívás szerinti felhasználási jogokat Szervező részére átengedi és a felhasználási szerződés megkötését vállalja és azt megköti.

 1. A pályázat benyújtása

A pályázat anonim, így a beküldendő pályaműre csak a jelige és a mű címe kerüljön! A pályázat benyújtásakor az e-mail tárgya a pályázat jeligéje és a mű címe legyen! A levél szövegtörzsében közölje a teljes nevét és a telefonszámát, továbbá hogy melyik írószervezet tagjaként nyújtja be pályázatát! Amennyiben nem tagja a fent felsorolt írószervezetek egyikének sem, pályázatát automatikusan elutasítjuk. A pályaműveket a Magyar Írószövetség egy munkatársa kizárólag az erre a célra létrehozott e-mail-címen keresztül fogadja – az anonimitás biztosítása érdekében csak neki van hozzáférése az e-mail-fiókhoz, személyes adatait kizárólag ő ismeri. A Magyar Írószövetség a pályaműveket anonimizálva adja át a zsűrinek.

A pályázati anyagot elektronikus formában kell beküldeni, csatolt fájlként, *.docx vagy *.pdf kiterjesztésben. A küldött e-mailnek csatolmányként tartalmaznia kell a pályázati művet.

A pályázó a pályázat időtartama alatt bármikor jogosult pályázatát visszavonni, illetve igényelni a megadott adatainak törlését. Az adatok törlését úgy kell tekinteni, hogy a pályázó a pályázatban való részvételi szándékát visszavonja.

Beküldési cím: tollakestappancsok@gmail.com

Beküldési határidő: 2024. augusztus 1.

 1. A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálását szakmai zsűri végzi. Nagyszámú pályázati munka esetén a kiíró fenntartja a többlépcsős zsűriztetés lehetőségét. A kiíró fenntartja a jogot a megosztott díjak kiadására, illetve arra, hogy a pályaművek minősége függvényében egyes helyezéseket ne ítéljen oda.

A zsűri nem köteles indokolni a döntését, az ellen nincs helye fellebbezésnek.

A sikeresség szempontjai:

Az elbírálás kiemelt szempontja az irodalmi megalkotottság, érték.

Bírálati határidő: 2024. szeptember 1.

Díjátadás: 2024. szeptember 6-án, ünnepi műsor keretében.

 1. Kizárás

Fővárosi Állat- és Növénykert és a Magyar Írószövetség jogosultak bármely pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha

 1. a pályázatra benyújtott mű a terjedelmi korlátoknak nem felel meg,
 2. a pályázatra benyújtott mű erőszakos, illetve pornográf megfogalmazásokat tartalmaz, mivel a novellákhoz kiskorúak is hozzáférhetnek,
 3. a pályázatra benyújtott mű nyilvánvalóan nem erre a pályázatra készült és/vagy már részt vett más pályázaton,
 4. a pályázat határidőre nem érkezett meg,
 5. a pályázat hiányos,
 6. a pályázó nem vállalja a felhasználási szerződés megkötését,
 7. a pályázati felhívásban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy
 8. ha valamely pályázó a pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
 1. További információk

A pályázat beadásával, a pályázó

 • elfogadja a pályázati kiírás feltételeit;
 • nyilatkozik arról, hogy a beadott mű saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és nem sérti mások szerzői jogait. Ez irányú minden jogi felelősség a pályázót terheli;
 • nyilatkozik arról is, hogy a pályázatra beadott mű korábban nem jelent meg sem nyomtatásban, sem internetes felületen;
 • nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást megismerte és adatai kezeléséhez hozzájárul.

Amennyiben a beküldött mű nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, a zsűri a pályázót kizárja a pályázatból. A zsűri nem indokolja a nem díjazott művekkel kapcsolatos döntéseit.

Pályázó az alkotás benyújtásával fenti, a Fővárosi Állat- és Növénykert részére történő felhasználási jogok átengedését kifejezetten, ezen figyelemfelhívó tájékoztatást követően a felhasználási szerződést megköti. A felhasználásra vonatkozó részletes tartalom a kiválasztásra került vagy díjazásban részesülő pályázókkal megkötött megállapodásban kerül rögzítésre.

Figyelemmel arra, hogy a Szervezők célja a pályaművekkel különösen, de nem kizárólag azok analóg és digitális reklámeszközökön való megjelentetése, podcastek, werkfilmek készítése, gyűjteménybe foglalása, akár megzenésítése, színpadra állítása és social media felületein való közzététele, stb., a pályázatra történő jelentkezéssel a pályázó a megküldött pályaművére (pályaműveire) vonatkozóan a Szervezők számára ellentételezés nélkül, ingyenesen földrajzi és időbeli korlátozástól mentes, kizárólagos felhasználási jogot enged, illetőleg ilyen tartalmú szerződés megkötését vállalja, melyet Szervező – a pályázó előzetes megkérdezése nélkül, hozzájárulásának hiányában is – jogosult harmadik személyek részére átruházni.

A felhasználási jog kiterjed különösen a pályamű digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, forgalomba hozatalra, megjelenítésére, publikálására, valamint át- és feldolgozására is.

A Fővárosi Állat- és Növénykert és a Magyar Írószövetség nem vállal felelősséget a pályázó által megadott adatok hibájából vagy a díjazott pályázó díjának átvételével összefüggő mulasztásából eredő igényekért. A Fővárosi Állat- és Növénykert és a Magyar Írószövetség kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétellel összefüggésben, továbbá a pályázat vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

TeT_2024_palyazat