Kezdőlap / Tagjaink

Hubert Ildikó

1949-ben Pápán születtem. 18 éves koromig szülővárosomban jártam általános- és középiskolába (Petőfi Sándor Gimnázium), zeneiskolába.

A középiskola elvégzése után Pécsre kerültem a Tanárképző Főiskola magyar-ének-zene szakára. Itt Tillai Aurél karnagy, zeneszerző növendéke voltam.

Ezután szereztem meg az ELTE BTK Karán a középiskolai tanári végzettséget magyar szakon, miközben Tolnai Gábor régi magyar irodalmi speciál kollégiumába jártam. Bölcsészdoktori munkám is a 16. századhoz kapcsolódott.

Budapestre kerülésemkor általános iskolában tanítottam, amely az állami artistaképző intézettel kapcsolódott egybe.

Régi magyarországi irodalmi kutatásomat segítette, hogy az MTA Irodalomtudományi Intézet tanár-ösztöndíjasa (1976-1979) lehettem. A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia (római katolikus, 3 éves) kurzusát ezen idő közben végeztem el, Nyíri Tamás irányításához tartozó csoportban.

1988-tól a budapesti Tanárképző Főiskolán tanítottam, majd annak az ELTE-vel való összevonása után nyugdíjazásomig itt folytattam munkámat.

Öt évig, a Tanárképző Főiskolai Karon végzett munkámmal párhuzamosan, a Károlyi Gáspár Egyetemen óraadó tanárként alkalmaztak, és majd 30 éven át a VII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központjában (meghatározott óraszámban) szaktanácsadóként szolgáltam.

20 éven át a Pápai Művelődéstörténeti Társaság budapesti  elnökhelyetteseként  tevékenykedhettem, de mindemellett több társaság tagja-, köztük a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) egyik alapítótagja voltam.

A  régi irodalomhoz kapcsolódó önálló könyveimet, tanulmányaimat, szerkesztői  munkámat szerencsésen egészítették ki a pedagógia körében megjelent írásaim. Pályámon én még boldog tanár lehettem, többre hivatott tanítványokkal!

 

  • : Pápa, 1949
  • : irodalomtörténész, ny. főiskolai tanár
  • : Önálló kötetek: 1. Szentiványi Mihály: Erdélyi gyaloglat (1834). Kéziratból sajtó alá rend., bev. tanulmány, jegyzetek: – –. Bp., Európa K., 1986. 249 p. /Pro memoria/ 2. Bazsonyi Arany Budapest, Hollósy Galéria, 1998. 99 p., 78 t. [Monográfia]. 3. Sóvári Soós Kristóf (1566-1620) és művei. Budapest, Teológiai Irodalmi Egyesület, 2000. 76 p. 4. Kulcsár György, az alsólindvai prédikátor – György Kulcsár, dolnjelendvanski pridigar. Lendva, Galéria–Múzeum, 2001. 80 p. (Angol és német összefoglalóval.) (Sárga változat.) A barna változat kiadója: Lendva–Budapest, Galéria-Múzeum–Országos Széchényi Könyvtár, 80 p. (Kultsár György: Postilla, Alsólendva, 1574. hasonmás kiadásával egy dobozban.) 5. Pesti Mizsér Gábor: Újtestamentum magyar nyelven. Bécs, 1536. = Kísérő tanulmány a hasonmás kiadáshoz (Budapest, Balassi Kiadó, 2002. /Bibliotheca Hungarica Antiqua, XXXIV./) 44 p. 6. Arcok és művek a magyar múltból – Tanulmányok, Budapest–Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 200 p. 7. Kulcsár György: Az halálra való készöletről rövid tanóság, Alsólindva, 1573. Balassi Kiadó - MTA Irodtud. Intézet-OSZK-Galéria Múzeum, Bp.-Lendva, 2007, 37 p. (Magyar- és szlovén nyelvű kísérő tanulmánnyal) 8. Kulcsár György: Az Ördögnek a penitenciatartó bűnössel való vetekedéséről és a kétségbeesés ellen a reménységről való tanúság, Lendva, Galéria-Múzeum Lendva - OSZK Budapest, 2009, 75 p. hasonmás kiadás, magyar-szlovén nyelven 9. Az mit Istennek mívelhetek, örömest kész vagyok hozzája”. Kulcsár György és művei, Luther Kiadó, Budapest, 2011, 140 p.[Monográfia] 10. A szenvedő Krisztusról. Szent Péter siralmai. Sidronius Hosschius elégiái, Baróti Szabó Dávid fordításában, Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Bp., 2012, 149 p. 11. Gyalogi János: Az hitnek hét cselekedendő igazsági Virág Aloyziához. 1732. Kéziratból sajtó alá rend., bev. tanulmány, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (MATEM), Budapest, Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2014, 52 p. 12. „Tükör által homályosan” Bazsonyi Aranyról, Bp., SZENAL, 2016, 109 pp. Tanulmányok: 1. Szenci Molnár Albert: Institutio. Stilisztikai elemzés = Eszmei és poétikai kérdések a régi magyar prózairodalomban. Szerk. Hargittay Emil. Bp., 1977. 143-161. 2. Sóvári Soós Kristóf. = Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában. Szerk. Lázs Sándor. Debrecen, 1978. 42-49. 3. Sóvári Soós Kristóf ismeretlen nyilatkozatai a virágénekekről = Irodalomtörténeti Közlemények, 1979. 397-398. 4. Erdélyi humanisták bejegyzései Brunsfels Herbariumába = Irodalomtörténeti Közlemények, 1983. 660-664. 5. Az Uti-társ című imakönyv első kiadása (1639) = Magyar Könyvszemle, 1985. 58-62. 6. Az irodalmi nevelés didaktikai feladatai a "Vers, varázslat, valóság"-hoz kapcsolódó témakörben = Irodalom - tanulás - taneszköz. Szerk. M. Boda Edit. Bp., Országos Oktatási Központ, 1985. 14-24. 7. Adalék az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság történetéhez = Magyar Könyvszemle, 1986. 88-91. 8. Sóvári Soós Kristóf (1566-1620) a prédikációkat író világi nemes = Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-1988. 617-627. 9. A Pápai énekeskönyv-töredék = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, tom. XXV. Szerk. Grezsa Ferenc, Keserű Bálint. Szeged, 1988. 183-189. 10. Bánffy György levelei az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság ügyében = Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz, 1577-1797. Szerk. Herner János. Szeged, 1989. 143-149. /Adattár ...23./ 11. Zrínyi Miklóssal kapcsolatos levélmásolatok az esztergomi Batthyány-gyűjteményben = Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. Szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint. Szeged, 1990. 325-329. /Adattár ... 10./ 12. Gvadányi József levele Nedeczky Elekhez = Irodalomtörténeti Közlemények, 1991. 457-460. 13. Hrabowszky Dávid Liszt Ferencről = Magyar Zene, 1991. 333-336. 14. Hrabowszky Dávid Naplója (1848-1852) = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön - külföldiek Magyarországon. Szerk. Békési Imre stb. Budapest-Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft, 1993. 775-783. 15. Hrabowszky Dávid és a Pozsonyi Magyar Társaság = Pozsony - Pressburg - Bratislava. A 700 éves város. Szerk. Gyurcsík Iván, Jégh Izabella, Papp Zsuzsanna. Pozsony-Budapest, Kalligram–Regio, 1994. 202-209. 16. Johannes Lebelius, Pauschner Sebestyén, Sóvári Soós Kristóf. Szócikkek az Új Magyar Irodalmi Lexikonban (Főszerk. Péter László. Bp., 1994.) 17. Reformkori portrék Hrabowszky Dávid kéziratos naplójából = Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Szerk. Szabó B. István. Bp., ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, MTA Irodalomtudományi Intézet, 1994. 132-143. 18. Ösvények az olvasóvá nevelésben = A többkönyvű oktatás felé. Könyv- és könyvtárhasználati módszerek, példák. Főszerk. Nagy Attila. Bp., OSZK – Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 1995. 23-30. 19. Dugonics András levele Gruber Antalhoz a Pannóniai énekről = Irodalomtörténeti Közlemények, 1995. 95-102. 20. Versek – visszafelé és párhuzamosan = Irodalomtörténet – irodalomértés. Szerk. Cs. Varga István és Vilcsek Béla. Bp., ELTE TFK, [1995]. 242-247. 21. Miért ne taníthatnánk középkori magyar irodalmat is? = Új Pedagógiai Szemle, 1996/3. 27-32. 22. Mitől élmény az olvasás? A hangos olvasás szükségességéről, [II.] = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1997. június, 42-47. pp. 23. A hangos olvasás szükségességéről = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1995, május. 40-44. = Közoktatás (Beregszász), 1997/3. 17-18. 24. Barkóczy Ferenchez írt magyar nyelvű versek 1761-ből = Archívum, 15. Eger, 1998. 123-129. pp. 25. Bod Péter életútjáról = Bod Péter: „A hazának nem használni mikor lehetne, nagy vétek.” (Írásaiból, írásairól). Szerk. Ugrin Gáborné. Budapest, Püski Kiadó, 2000. 110-118. 26. Régi nagy Patrónánk = Új Hevesi Napló, 2000/8. 47-49. 27. A láttatás eszközei a középkori és régi magyar irodalmunkban (Mozaik) = Szó és kép. A Magyar Olvasástársaság Pápán rendezett konferenciájának előadásai. Pápa, 2000. április 28-29. Pápa, 2001. 45-78. p. 28. Hrabowszky Dávid (1804-1863?) levelei az 1848-as magyar kormányhoz = Ezredforduló. A Pápai Művelődéstörténeti Társaság millenniumi emlékkönyve. Szerk. Hermann István, Mezei Zsolt. Pápa, 2001. 193-204. p. 29. A magyar nyelvű prédikációs irodalom a XVI. században = Vajdasági Könyvtári Hírlevél, III/9. 2001. 18-21. p. 30. Lépjünk be együtt Bazsonyi Arany festőművész „kapuján”. Jel, XIII. évf. 7. szám, 2001. szeptember, 21-22. pp. 31. Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetekről… (Sempte, 1578) = Magyar könyvek – magyar századok. Szerk. Kollega Tarsoly István. Budapest, Tarsoly Kiadó, 2001. 63-65. p. 32. Kánya Atanáz ének-másolatai teológiai jegyzetében (1743) = Irodalomtörténeti Közlemények, 2001, 5-6. szám, 707–711. pp. 33. Hrabovszky Dávid – Sóvári Soós Kristóf = Evangélikus arcképcsarnok. Szerk.: Tóth-Szőllős Mihály. Budapest, Ev. Sajtóosztály, 2002. 62., 141. p. 34. A keresztény kultúra ismerete a felsőoktatásban = Könyv és Nevelés, IV. évf. 2. szám, 2002, 33–39. pp. 35. Kulcsár György, a postillaíró = Muratáj, 2002, 1-2. szám, 44–50. pp. 36. Mit jelent Önnek/Neked Március 15? = Protestáns Szemle, 2002, 1. szám, 16–28. pp. 37. Simon József alkalmi éneke = Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, Budapest, 2003. 289–306. pp. 38. Baróti Szabó Dávid versei Szűz Máriához = Távlatok, 2003, 2. szám, 275–283. pp. 39. "Festő az időben"= Duna-part, 2004, 3. szám, 82-85. pp. 40. Rejtőzködő vagy soha meg nem fogalmazott érzelmekről szépirodalmi művek olvasása ürügyén = Vajdasági Könyvtári Hírlevél, VII/25–26, 2005, 13–22. pp. 41. A hétéves háborúról szóló krónikásének újabb változatai = Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, Budapest, 2005. 141–153. pp. 42. Régi szövegek az irodalomórán – A láttatás eszközei a régi magyarországi irodalomban = Irodalomtanítás a harmadik évezredben, főszerk. Sipos Lajos, Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2006, 852–859. pp. 43. Szenci Molnár Albert zsoltárai és a protestáns irodalom = Iskolakultúra, 2006/7–8, 173–178. pp. 44. „Amíg ártatlan szerzetem el nem esék...” (Baróti Szabó Dávid) = A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk. Szilágyi Csaba. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2006 (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 2), 271–284. pp. 45. Miért alkalmazhatók még ma is Németh László olvasásra nevelésről írt tapasztalatai? = Iskolakönyvtáros, 2006/3–4, 21–24. pp. 46. Mozaikok Baróti Szabó Dávid kézirataiból = Summa – Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Hargittay Emil, Piliscsaba, 2007 (Pázmány Irodalmi Műhely, Tanulmányok, 7), 118–123. pp. 47. Baróti Szabó Dávid verseinek címzettjei = In memoriam Perecsényi Nagy László, Az Aradi Kölcsey Egyesület és az Aradi Szabadság-szobor Egyesület Közös Kiadványa, Arad, 2007, 7–19. pp. 48. Gyalogi János kéziratos imakönyve = "Mielz valt mesure que ne fait estultie" – A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére, szerk.hatvanadik születésnapjára, szerk. Bartók István, etc. Budapest, Krónika Nova Kiadó, 2008, 135–139. 49. Tájélmény egyik deákosunknál = Erdélyi Múzeum, LXIX. kötet, 2007. 3-4. füzet, Az erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, Kolozsvár, 2007, 149-156 50. HUBERT Ildikó-SZELESTEI N. László: Köszöntő versek, színjátékok Barkóczy Ferenc tiszteletére. "Nem sűlyed az emberiség!" ... Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, http://www.iti.mta.hu/szörenyi60.html, 519-528 51. A Pannóniai ének XVIII. századi másolatai – és a belőlük levonható következtetések = Ghesaurus, Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születsénapjára, Szerk.: Csörsz Rumen István, rec.iti MTA Irod. Tud Int.recenziós portálja, Bp., 2010, 99-105 52.Hrabovszky Dávid bückeburgi naplója = Evangélikus Naptár a 2011. évre, Luther Kiadó, Bp., 2010, 86-90 53. Prédikációs gyakorlat nyomai egy 16. századi postilláskötet bejegyzéseiben = „... mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc...” – Tanulmányok Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágner, Varga Bernadett, Bp., OSZKBalassi Kiadó, 2010, 268276. 54. Barokk elégiák – Műfordítás a 19. század elejéről = Eruditio, virtus et constantia, I-II., szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 317-323 55. Néhány megjegyzés Baróti Szabó Dávid fordításáról. Sidronius HOSSCHIUS: A szenvedő Kriszturól. = Vigilia, 2011,4, 268-272 56. Sidronius Hosschius: Szent Péter siralmai. = Napút, 2011, 5, 105-110 57. Hubert Ildikó: „Szent Margit arany szőlő…” „Szép” litánia és könyörgés = Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára, Bp., Argumentum Kiadó, 2011, 99-103 58. Virágh Aloysia klarissza apácának írt tanítás 1734-ből = Nyolcszáz esztendős a ferences rend, Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 8/1-2, Szerk.: Medgyesy S. Norbert-Ötvös István-Őze Sándor, Írott Szó Alapítvány-Magyar Napló, Bp., 2013, 979-987 59. Az irodalom vidékein – Baróti Szabó Dávid Krisztus és Péter-siralom fordítása. Egy hagyományba illeszthető fordítás = Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon, Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, 2013, 81-93 60. A siralom műfaj a 18-19. század fordulóján = Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban, Egyetemi Műhelykiadó, Kolozsvár, 2013, 241-248 61. Misztika egy népszerű imakönyvben: Liliomkertecske = Misztika a 16-18. századi Magyarországon, tanulmányok, 5. kötet, szerk. Bogár Judit, MTA-PPKE Barokk Irodalom és lelkiségtörténeti Kutatócsoport, Piliscsaba, 2013, 137-153. 62. A pokol szörnyűségének és mennyország gyönyörűségének lerajzolása: Gasparóczky Ferenc prédikációi = Menny és pokol a barokk kori ember életében, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 7. kötet, szerk. Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és lelkiségtörténeti Kutatócsoport, Bp., 2014, 163-181 63. Ismeretlen kézirat az első világháború három esztendejéből (1916-1919), Pannon Tükör, 2014, 4, 48-56 64. „Vígságos jövendőt…”Köszöntő írások a 70. születésnapra - MTA BTK ... https://iti.btk.mta.hu/.../szorenyi-laszlo.../koszonto-irasok-a-70-szuletesnap... 65. A szó és könyv funkciója a török árnyékában. Kulcsár György, a lendvai prédikátor, Szélesvíz, Pápa város folyóirata, 2015, II, 29-33 66. Gasparóczky Ferenc könyörgései = Régi magyar népénekek és imádságok, Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtöténeti tanulmányok, Szerk.: Bogár Judit, MTA-PPKE Barokk Irodalom és lelkiségtörténeti Kutatócsoport, Bp., 2015, 111-127 66.Zay Anna „Anyai ajándék”-a = A nők és a régi magyarországi vallásosság, Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 10. kötet, szerk. Bajáki Rita és Báthory Orsolya, Budapest, 2015, 137-151 67. Egyházi és világi főméltóságokról/főméltóságokhozhoz írt versek képi világa = Egyház és reprezentáció a régi Magyarországon, Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtöténeti tanulmányok, 12. kötet, szerk.: Báthory Orsolya és Kónya Franciska, MTA-PPKE Barokk Irodalom és lelkiségtörténeti Kutatócsoport, Bp., 2016, 163-193 68. Szaicz Leó, Szép és ritkább magyar mondások = In: Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk.: Ajkay Alinka – Bajáky Rita, Mondat Kft., Vác, 2013, 199-207 69. Hubert Ildikó-Szelestei Nagy László, Százlevelő rózsa = In via eruditionis, Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére, szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debrecen, 2016, 211-219 70. Boldogasszony Anyánk, Égi Múzsa. Isten-élmény és Isten-hiány az irodalomban, szerk.: Horváth Réka, Volka Ottó János – Magyar Múzsa Alapítvány, Bp., 2016, 47-61 Szövegkiadás: Régi magyar levelestár, I-II. Szerk. Hargittay Emil. Bp., Magvető, 1981. /Magyar Hírmondó/ Résztvétel a válogatásban és szövegközlésben. „Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát” Magyar protestáns irodalmi szöveggyűjtemény. Első kötet, 16-17. század. Szerk. Szabó András. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998. 515 l. /Protestáns művelődés Magyarországon, 5/ Sajtó alá rend., jegyz.: 234-253, 260-268, 279-285, 289-299, 366-385, 395-405. Szerkesztés: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai Toldy Ferenc: Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita. Pestini 1862. (Hasonmás kiadás.) Budapest, 1987. 402 p. Sugár István: Bűbájosok, ördöngősök, boszorkányok Heves és Külső-Szolnok vármegyékben. Budapest, 1987. 295 p.
  • : Kölcsey-díj, Arad, 2008 Apáczai Csere János-díj, 2010
  • : hubert.ildiko@gmail.com